อาชีพครูดีอย่างไร

อาชีพครูดีอย่างไร ครู คือ บุคคลที่มีอาชีพหลักในการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนตั้งแต่พื้นฐานทางวิชาการ การคิด การเขียน การเรียนรู้ การอ่าน การฟัง การพูด โดยหล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ครูผู้สอนในระดับชั้นและสาขาวิชาต่าง ๆ มีวิธีการและทักษะที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนานักเรียนแต่ละคนในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาเลือกงานหลักของครูคือการเตรียมการ วางแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสมตามสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ จัดชั้นเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งปฏิบัติงานเพิ่มเติมในโรงเรียนตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 • ครูปฐมวัย คือ ครูที่สอนในระดับก่อนประถมศึกษา มีหน้าที่จัดทำ ออกแบบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความพร้อมตามศักยภาพและตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
 • ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
 • ครูอาชีวะ คือ ครูที่สอนในระดับ ปวช. ซึ่งนอกจากจะจัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและแนะแนวแล้ว ยังรวมถึงครูที่สอนอาชีพที่แต่ละสถาบันยอมรับ เช่น ช่างศิลป์ ช่างยนต์ เป็นต้น
 • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษา ในด้านการศึกษาต่อหรืออาชีพของนักเรียน โดยให้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจตนเอง ค้นหาสิ่งที่คุณชอบ เป็นเจ้าของพรสวรรค์ และฝันถึงสิ่งที่คุณต้องการในอนาคต ครูแนะแนวถือเป็นครูที่คอยชี้แนะแนวทางไปสู่เป้าหมายของนักเรียน
 • ครูการศึกษาพิเศษ คือ ครูที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง วางแผนการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ออกแบบและบูรณาการสำหรับเด็กทุกคน

5 ข้อดีของ อาชีพครูดีอย่างไร

 1. เงินเดือนขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
  แม้ว่าอาชีพนี้จะเริ่มต้นเพียงประมาณ 15,000 บาท แต่ระบบนี้ทำให้เราได้ขึ้นเงินเดือนทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือประมาณเดือนตุลาคมและเมษายน แต่เงินเก็บอาจจะน้อยกว่าเอกชนบางแห่ง เช่น ผู้เขียนมาเป็นครูจบใหม่ จะได้ขึ้นประมาณ 500 บาท สองครั้งก็ตกปีละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละโรงเรียนว่าเราจะได้ขึ้นเงินเดือนเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อย แต่ยังไง ทุกคนตื่นแน่นอน หากเราไม่ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ เมื่อเราทำงานมากขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วย บางคนบรรจุมานานแล้ว เป็นครูอาวุโส เงินเดือนประมาณ 4,000 บาทต่อปี อาชีพครูดีอย่างไร
 2. มีวันหยุดมากกว่าพนักงานเอกชนทั่วไป
  เมื่อเทียบกับงานในสำนักงานทั่วๆ ไป อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้ว เรายังปิดให้บริการตามปกติ เรามีวันหยุดปิดเทอมด้วย เพื่อให้อาจารย์พักผ่อน เตรียมสอนภาคการศึกษาหน้า แต่อย่าคิดว่าเราจะได้พักร้อนภาคเรียนเดียวกับนักศึกษา ผมว่าต่ำกว่านั้นมาก เพราะต้องไปทำงานช่วงนั้นมีงานโรงเรียนให้ทำอีก ถ้านับวันลาพักร้อนจริง ๆ ก็น่าจะแค่ 3-4 สัปดาห์เท่านั้น แต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สำหรับใครที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวป่วยบ่อย รับราชการ ถือว่าคุ้มมาก เพราะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผู้เขียน มีคนรู้จักที่พ่อเป็นโรคไต ฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เขาได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล ทำให้ไม่ต้องเสียค่าฟอกไตเดือนละประมาณ 20,000 บาท แต่มีข้อจำกัดว่าต้องรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ภาคเอกชนไม่ครอบคลุม อีกทั้งข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรได้ตามวงเงินที่หัวหน้ากรมบัญชีกลางกำหนด แม้ว่าอาจจะเป็นจำนวนที่น้อย แต่ก็ถือว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
 4. ความมั่นคงและเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย
  ด้วยความที่อาชีพเราค่อนข้างมั่นคง ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจก็ไม่ต้องกลัวโดนไล่ออก จึงมีสถาบันการเงินหลายแห่งปล่อยกู้ สำหรับคนที่มีใจเป็นธุรกิจสามารถกู้เงินมาลงทุนให้เติบโตได้ มีรายได้เสริมทางอื่น แต่หากใครหยิบยืมไปซื้อของที่เกินตัว อาจเป็นหนี้ก้อนโต ฉันต้องทำงานต่อไปจนกว่าจะเกษียณ
 5. มีเงินบำนาญและรับเงินจากตะบอง กอ.บข. เมื่อเกษียณอายุ
  ถ้าใครทำงานเอกชนอาจจะต้องกันเงินออมในส่วนที่ต้องใช้ตอนเกษียณไว้บ้างใช่มั้ยคะ? แต่สำหรับข้าราชการอาจไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มากนัก เพราะเราจะได้เงินบำนาญจากรัฐทุกเดือน. แค่อาจจะไม่ถึงครึ่งของเงินเดือน แต่แหม.. คนแก่คงไม่ต้องการเงินมากมาย เรายังได้รับเงินก้อนจากกองทุน กบอ. ซึ่งเราสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมีบำนาญ แต่คุณก็ไม่ควรเป็นหนี้จนต้องควักเงินบำนาญมาชำระหนี้ ทำให้ไม่มีเงินในการดำรงชีวิต เพราะไม่งั้น นรกมาแน่

คณสมบัติของครูที่ดี

 • มีจิตวิทยาที่ดี การเรียนรู้พื้นฐานของจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพที่สร้างอาชีพนี้ เนื่องจากครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานร่วมกับคนหลายเพศหลายวัย จิตวิทยา จึงช่วยครูสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพทางวิชาการและความสามารถของมนุษย์
 • ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องมี โดยเฉพาะคุณครูที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สามของนักเรียนที่ต้องให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
 • มีความยืดหยุ่นสูง การทำงานกับผู้คนต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจอย่างมาก นอกจากนี้อาชีพครูยังเป็นอาชีพที่ยากลำบาก เพราะนอกจากการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังมีงานเอกสาร การจัดการต่างๆ ที่ต้องใช้สมาธิและทักษะในการทำงานสูง อาชีพครูดีอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง